Рубрики
Экономика

2 Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та

Поняття доходу підприємства, сфера його практичного застосування та обчислення

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення

1.2 Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів, що обумовлюють їх формування

1.3 Світовий досвід зростання дохідності діяльності підприємства

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ВАТ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ХЛІБЗАВОД»

2.1 Загальна характеристика господарської діяльності ВАТ «Кролевецький хлібозавод»

2.2 Аналіз обчислення доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»

2.3 Оцінка формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ХЛІБЗАВОД »

3.1 Пошук шляхів виявлення резервів зростання доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»

3.2 Розрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Найважливіше місце і значення в діяльності будь-якого підприємства в умовах ринкової економіки є отримання відповідного доходу. Доходи є узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності. Від отримання доходів в кінцевому підсумку залежить можливість функціонування підприємства, його конкурентоспроможність та фінансовий стан. Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства. Враховуючи значення доходу, вся діяльність повинна підприємства спрямована на те, щоб забезпечити зростання його величини або принаймні стабілізувати її на певному рівні.

Отже, актуальність теми курсової роботи полягає у необхідності опанування підприємцями ефективними методами управління та використання доходів, виявлення потенційних резервів його зростання, опираючись на зарубіжний досвід та керуючись власною практикою.

Теоретичною й методологічною основою дослідження є наукові праці та роботи сучасних вітчизняних вченів економістів, законодавчі і нормативні акти органів державної влади щодо регулювання діяльності підприємств України. У вирішенні та обґрунтуванні питання велику увагу приділяють такі автори як Поддєрьогін А. М., Гриньова В. М., Азаренкова Г. М., Шваб Л. І., Шелудько В. М., Партин Г. О, Славюк Р. А., Савицька Г. В, Мец В. О., Чумаченка М. Г., Покропивний С. Ф. Фактичні дані отримано з матеріалів фінансової звітності досліджуваного підприємства.

Метою курсової роботи є розкриття сутності доходу підприємства та методики його обчислення, аналіз та оцінка практичного формування доходів на прикладі ВАТ «Кролевецький хлібзавод» та розробка заходів, щодо виявлення резервів зростання дохідності.

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлені такі завдання:

1.  Розкрити сутность доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела утворення;

2.  Дослідити методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів, що обумовлюють їх формування;

3.  Розглянути світовий досвід зростання дохідності діяльності підприємства;

4.  Надати загальну характеристику господарської діяльності ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;

5.  Провести аналіз обчислення доходів на прикладі діяльності ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;

6.  Оцінити формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;

7.  Виявити шляхи потенційних резервів зростання доходів ВАТ «Кролевецький хлібозавод»;

8.  Розробити розрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій

Об’єктом є доходи підприємства ВАТ «Кролевецький хлібзавод».

Предметом є особливості практичного застосування та обчислення доходів підпридприємства на прикладі діяльності ВАТ «Кролевецький хлібзавод».

Для розв’язання поставлених завдань використано різноманітні методи наукового дослідження. Методи статистичного, графічного й метематичного аналізу, які були використані для побудови відповідних схем, графіків, таблиць та економічних розрахунків, необхідних для більш наочного зображення показників формування прибутку і рентабельності підприємства. Використано теоретичний аналіз наукових літературних джерел за допомогою загально-наукових методів: індукції, дедукції, синтезу, узагальнення, порівняння, абстрагування, конкретизація, моделювання й спостереження. Для дослідження впливу чинників на формування прибутку і рентабельності підприємства застосовувався факторний аналіз.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОБЧИСЛЕННЯ

ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність доходів підприємства, їх призначення, склад та джерела

Утворення

Фінансові результати відображають мету підприємницької діяльності; її дохідність і є вирішальним для підприємства. Тому доход – як показник фінансових результатів – це виручка від підприємницької діяльності за вирахуванням матеріальних і прирівняних до них витрат.

Згідно з П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати» визначення цього терміну сформульовано так: доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або погашення зобов’язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників) за звітний період [12, c.8].

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку П(С)БО встановлено відповідні вимоги щодо визнання доходу за кожним видом діяльності, а саме: доходи від основної (операційної) діяльності, доходи від іншої операційної діяльності, доходи від фінансово-інвестиційної діяльності, доходи від іншої звичайної діяльності та доходи від надзвичайних подій.

Операційна діяльність і є основним джерелом доходу підприємства.

Доходи від основної (операційної) діяльності – це виручка від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), яка розраховується на основі обсягу реалізованої продукції, виходячи з діючих цін (без ПДВ, акцизів, торгівельних та збутових знижок). ПДВ, акцизний збір, мито та інші податки включаються до ціни, але вони перераховуються до бюджету і не належать підприємству [14, c.40].

На розмір виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) впливають такі фактори:

1) у сфері виробництва: обсяг виробництва, якість продукції, асортимент продукції, ритмічність випуску та інше;

2) у сфері обігу: ритмічність відвантаження, своєчасне оформлення транспортних і розрахункових документів, терміни документообігу, форми розрахунків, рівень ціни;

3) незалежно від діяльності підприємства: порушення договорів постачальниками ресурсів, недоліки в роботі транспорту, несвоєчасна оплата продукції покупцями [1, c.66].

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів. Тому саме від величини виторгу залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що відбивається на фінансовому результаті діяльності підприємства.

Несвоєчасне надходження виторгу призводить до затримкм розрахунків, штрафів і санкцій, що в кінцевому випадку означає не тільки втрату прибутку, а й перебої в роботі та зупинка виробництва [14, c.36-37].

Виручка від реалізації продукції, незважаючи на зовнішні ознаки (гршову форму, надходження коштів за відвантажену продукцію, виконані роботи, зроблені послуги, джерело різних платежів підприємства), не є доходом у повному розумінні цього слова, тому що з нього насамперед необхідно відшкодувати зроблені витрати, виплатити заробітну плату, відрахувати на соціальні заходи, тоді вона набуває форми чистого доходу підприємства [1, c.70].

Крім доходів від реалізації продукції (товарів, робіт чи послуг), підприємство отримує інші операційні доходи, які включаються в доходи від операційної діяльності. доходи ефективність підприємство

Інші операційні доходи включають доходи від реалізації сировини, матеріалів, іноземної валюти, інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); дохід від операціїних курсових різниць (різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти за різних валютних курсів); оперативної оренди активів (майна), якщо ця діяльність не є метою створення підприємства; відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійні); одержані пені, штрафи, неустойки за порушення господарських договорів, які визнані боржником чи рішенням суду; дохід від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позовної давності; одержані гарантії та субсидії [37, c.72-73].

За умов ринку зростає значення доходів від фінансово-інвестиційної діяльності підприємств. Тому пошук фінансових джерел розвитку підприємств у напрямку найефективнішого інвестування фінансових ресурсів, операцій із цінними паперами та інші питання фінансової діяльності набувають важливого значення для фінансових служб підприємств.

Фінансові інвестиції — це вкладення засобів у фінансові інструменти, серед яких переважають цінні папери, з метою отримання доходу (прибутку) в майбутньому [45, c.201].

Підприємства отримують доходи від таких видів фінансової діяльності як: придбання та продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів; цільові грошові вклади; валютні операції; пайові внески, часткова участь у діяльності інших підприємств; надання позик; лізингові операцій.

Фінансові інвестиції зумовлені потребою ефективного використання вільних фінансових ресурсів, коли кон’юктура фінансового ринку надає отримання значно більшого рівня прибутку на вкладений капітал, ніж операційна діяльність на товарних ринках.

Важливий напрямок фінансової діяльності підприємства за ринкової економіки – це раціональне використання вільних фінансових ресурсів, пошук ефективних напрямків інвестування коштів, які даватимуть підприємству додатковий прибуток [14, c.49].

У доходах підприємства виділяють доходи від фінансових операцій, які включають: дохід від участі в капіталі та інші фінансові доходи.

Дохід від участі в капіталі включає дохід підприємства, отриманий від його інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведуть методом участі в капіталі [37, c.82-83].

До інших фінансових доходів підприємства належать доходи, отримані ним у формі дивідендів, відсотків та інших доходів від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

До інших доходів підприємства належать доходи від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності та не пов’язані з операційною діяльністю підприємства [52, c.98].

Доходи, які є наслідком надзвичайних подій (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії і т. д.), відносяться до надзвичайних доходів. Надзвичайними доходи визнаються від відшкодування надзвичайних витрат страховими компаніями та значних благодійних внесків з боку інших підприємств або фізичних осіб [12, c. 10].

Практичне значення показника доходу полягає в тому, що він характеризує загальну суму коштів, яка поступає підприємству за певний період і, за вирахуванням податків, може бути використана на споживання та інвестування.

Узагальнюючим позитивним фінансовим показником діяльності підприємства є його прибуток.

Прибуток підприємства є складовою частиною доходу підприємства. Іноді прибуток ототожнюють з поняттям доход. Але це ототожнення неправильне. Прибуток характеризує не весь дохід, отриманий в процесі підприємницької діяльності, а тільки ту частину доходу, яка є “очищеною” від затрат, понесених на здійснення цієї діяльності. Іншими словами, у кількісному виразі прибуток є показником, що являє собою різницю між сукупним доходом і сукупними затратами у процесі здійсненя підприємницької діяльності

Отже прибуток – це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Прибуток є основним фінансовим джерелом розвитку підприємства, науково-технічного вдосконалення його матеріальної бази і продукції всіх форм інвестування. Він є джерелом оплати податків і з урахуванням значення прибутку вся діяльність підприємства спрямована на його зростання.

1.2 Методичні підходи до аналізу доходів підприємства та факторів, що

Обумовлюють їх формування

Прибутковість та дохідність підприємства є одним з найголовніших показників, що відображають фінансовий стан підприємства. Вони визначають мету підприємницької діяльності. Основний результат діяльності підприємства визначається за допомогою показників, які діляться на: абсолютні та відносні.

Абсолютний показник – це прибуток підприємства; відносний показник – це рентабельність підприємства.

Прибуток і прибутковість (рентабельність) є основними показниками ефективності діяльності суб’єктів господарювання різних форм власності, які характеризують інтенсивність їх роботи та успішну життєдіяльність в умовах ринку та панування конкуренції. Співвідношення одержаних доходів і понесених витрат є головним завданням аналітичних служб, керівного персоналу і в цілому кожного працівника для прийняття правильної політики підприємства [3, c.194].

Загальною сумою прибутку від усіх видів діяльності підприємства за звітний період є його балансовий прибуток.

Балансовий прибуток являє собою різницю між всією сумою чистого доходу підприємства і всією сумою його поточних витрат [28, c.80].

Балансовий прибуток підприємств формується за рахунок: продажу (реалізації) продукції, продажу основних засобів та іншого майна, позареалізаційні операції.

Прибуток від продажу продукції є основним складником балансового прибутку. Це прибуток від операційної діяльності, яка відображає місію і профіль підприємства. Він обчислюється як різниця між виручкою та її повною собівартістю (без урахування ПДВ і акцизного збору)

Пр=ВД – Ввир – ПДВ – Азб, (1.1)

Де, ВД – виручка;

Ввир – витрати виробництва на виготовлення і зар плату працівника;

ПДВ – податок на додану вартість;

Азб – акцизний збір.

Прибуток від продажу майна включає прибуток від продажу основних фондів, нематеріальних активів, цінних паперів. Його розраховують як різницю між ціною продажу та балансовою (залишковою) вартістю об’єкта, який продається з урахуванням витрат пов’язаних з реалізацією.

Прибуток від позареалізаційних операцій – це прибуток від пайової участі у спільних підприємствах, здаванням майна в оренду, дивіденди на цінні папери, дохід від володіння борговими зобов’язаннями, надходження від економічних санкцій і обчислюється як різниця між доходами, отриманими внаслідок виконання цих операцій і витратами на їх виконання [39, c.94].

Залежно від формування та розподілу розрізняють декілька видів прибутку, які містяться у «Звіті про фінансові результати», а саме: валовий, від операційної діяльності, від звичайної діяльності до оподаткуання, від звичайної діяльності, чистий.

Валовий прибуток – це різниця між чистим доходом від реазації продукції і собівартістю реалізованої продукції [51, c.490].

Прибуток від операційної діяльності підприємства являє собою різницю між валовим прибутком та постійними витратами підприємства, пов’язаними з його операційною діяльністю у звітному періоді. Він визначається як алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного доходу з вирахуванням адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат [33, c.64].

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума загального прибутку від операційної діяльності (який підприємство отримало від реалізації продукції, робіт, послуг) та доходів з вирахуванням витрат від іншої діяльності.

Прибуток від звичайної діяльності підприємства визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку.

Чистий прибуток підприємства, тобто прибуток, який залишається в його розпорядженні, визначається як різниця між балансовим прибутком і сумою податків на прибуток [46, c.37].

В загальному випадку на зміну величини прибутку впливають дві групи факторів:

·  Зовнішні (природні, транспортні, соціально-економічні умови, рівень розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, ціни на виробничі ресурси);

·  Внутрішні (обсяг продажів, собівартість, структура продукції і затрат, ціна продукції, порушення господарської дисципліни, що веде до штрафів і економічних санкцій).

Вплив факторів може бути розгорнуто по кожній складовій балансового прибутку. Причому можна оцінити не тільки абсолютний вплив факторів, а й відносний, який характеризує зміну в режимі господарювання [46, c.37-38].

Абсолютне відхилення розраховується за формулою:

І = І1 – І0, (1.2)

Де, І – зміна показника до попереднього року;

І1 – показник звітного періоду;

І0 – показник базисного періоду.

У свою чергу відносне відхилення:

І = І1 – І0 / І0×100%, (1.3)

Де, І – зміна показника у відсотках до попереднього року.

Таку методику можна використовувати при факторному аналізі показників прибутку та рентабельності.

Важливе місце у фінансовій політиці підприємства посідає розподіл та використання прибутку як основного джерела фінансування його інвестиційних потреб і задоволення економічних інтересів власників [37, c.99].

Розподіл прибутку підприємства здійснюється у два етапи.

Спочатку розподіляють прибуток між підприємством і державою у формі сплати податку з прибутку.

Другий етап — це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів у бюджет – чистий прибуток. Чистий прибуток спрямовано на виробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочування працівників, створення страхового фонду, на виплати засновникам (власникам), дивіденди акціонерам, поповнення фінансового резерву, здійснення інвестицій, сплату в бюджет економічних санкцій та інші потреби (внески у благодійні фонди, допомого різним організаціям, особам). Сума прибутку, що залишається після розподілу, називають нерозподіленим прибутком. Схема використання чистого прибутку.

Рис 1.1 Схема розподілу чистого прибутку

Оскільки прибуток – це абсолютний показник діяльності без урахування використаних при цьому ресурсів, тому він доповнюється показником рентабельності. Рентабельність – це відносний показник прибутковості, який характеризує ефективність витрат підприємства загалом або ефективність виробництва окремих видів продукції. У загальній формі він обчислюється як відношення прибутку до витрат. Рентабельність вимірюють у відсотках.

Показники рентабельності являються відносними характеристиками фінансових результатів показуючи дохідність підприємства та ефективность його діяльності [24, c.62].

Показники рентабельності є важливими характеристиками факторного середовища формування прибутку (доходу) підприємства. З цієї причини вони є важливими обов’язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз показників рентабельності передбачає оцінку рівнів рентабельності, визначення динаміки рентабельності, причин і факторів, які впливають на її зміну, і ступеня їх впливу на цю зміну [5, c.105].

Залежно від мети аналізу діяльності підприємства розрізняють наступні види рентабельності:

1) Рентабельність продукції – характеризує вигідність виробництва продукції, яка випускається або реалізується підприємством; цей показник характеризує ефективність витрат на її виробництво та збут.

Рпр = Пр/Сзаг ×100%, (1.4)

Де, Пр – прибуток від реалізації за певний період;

Сзаг – повна собівартість реалізованої продукції.

2) Рентабельність продаж характеризує доходність основної діяльності. Вона показує, скільки прибутку приносить кожна гривня обсягів реалізації. підприємства і розраховується за формулою:

Рп = Пр/В×100%, (1.5)

Де, Пр – прибуток від реалізації за певний період ;

В – виручки від реалізації без податків, включаємих в ціну продукції.

3) Рентабельність сукупних активів характеризує ефективність використання всього наявного майна підприємства.

Ра = Пч/Ка×100%, (1.6)

Де, Пч – чистий прибуток;

Ка — середня сума активів балансу підприємства.

4) Рентабельність власного (акціонерного) капіталу показує ефективність використання активів, створених за рахунок власних коштів:

Рв = Пч/Кв×100%, (1.7)

Де, Кв – сума власного капіталу.

Величину власного капіталу беруть за даними балансу. Вона дорівнює сумі активів за вирахуванням всіх боргових зобов’язань. Цей показник цікавить передусім акціонерів, оскільки він визначає верхню межу дивідендів [13, c. 444].

5) У багато номенклатурному виробництві поряд з рентабельністю всієї продукції визначається також рентабельність окремих її різновидів. Рентабельність певного виробу обчислюється за формулою:

Рі = (Ці – Сі)/Сі×100%, (1.8)

Де, Рі – рентабельність і-го виробу;

Ці – ціна і-го виробу;

Сі – повна собівартість і-го виробу [38, c.445]

Рівень рентабельності всіх організацій та установ залежить від величини прибутку, товарної продукції, витрат виробництва, величини основних виробничих фондів і нормованих обігових засобів. Важливими факторами, що забезпечують зростання прибутку і рентабельності підприємства, є підвищення продуктивності праці, фондовіддачі, економія матеріальних ресурсів, рівень технічного прогресу, а саме, механізації та автоматизації трудомістких технологічних процесів, удосконалення організації виробництва та ін. Урахування підприємством таких факторів дасть змогу підвищувати ефективність його діяльності.

1.3 Світовий досвід зростання дохідності діяльності підприємства

Практика світового досвіду зростання дохідності діяльносіті підприємств застосовує загальні критерії збільшення прибутковості, а саме через:

·  підвищення обсягів виробництва і реалізації товарів, робіт, послуг;

·  розширення асортименту, підвищення якісті продукції оцінюючи конкурентний ринок;

·  зменшення витрати на виробництво;

·  здійснення заходів по підвищенню продуктивності праці працівників;

·  установлення реальної залежності рівня цін від якості виробленої продукції, її конкурентоспроможності, попиту та пропозиції аналогічної продукції іншими виробниками;

·  впровадження заходів науково-технічного прогресу

Одним із резервів росту прибутку підприємства є збільшення об’єму реалізації товарної продукції. Між прибутком та об’ємом реалізації існує пряма залежність, тобто чим більше продукції реалізується, при інших рівних умовах, тим більшою є сума прибутку, і навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток. Таким чином, різноманітність продукції, що реалізовується підприємством має значний вплив на збільшення реалізованої продукції фірми.

Певну роль в процесі реалізації продукції відіграє налагоджена організація роботи відділів збуту промислових підприємств.

Важливу роль в організації збутової програми відведена маркетингу. Практика світової торгівлі показала, що багато видів нових виробів не знаходять свого покупця на ринку без вправної організації маркетингу. Тому в цих умовах господарювання слід більше уваги приділяти маркетингу. Для збільшення отримуваного прибутку велике значення має збереження наявних

Довготривалих господарських зв’язків. Їх зруйнування погано позначається на виробництві, матеріально-технічному постачанні [40, c.88-90].

Зниження собівартості продукції є найважливішим фактором росту прибутку. У зниженні собівартості продукції найбільш повно відбивається економія матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, якими розпоряджається підприєство. Максимальна мобілізація резервів собівартості продукції є важливою умовою ефективного функціонування підприємства.

Ефективне використання матеріальних ресурсів в значній мірі залежить від роботи відділу постачання. Однією з важливих задач органів постачання є контроль за станом запасів і за управлінням ними. Робота служби постачання повинна сприяти економічному і раціональному використанню матеріальних ресурсів при плануванні матеріально-технічного постачання, а також при прямому використанні матеріальних ресурсів [40, c.91].

Значний вплив на збільшення прибутковості має оновлення основних фондів. Технічне перезброєння виробництва покращує економічні показники роботи підприємств. Необхідно регулярно проводити інвентаризацію запасів і обладнання з метою виявлення надлишків. Ці надлишки необхідно продавати за ринковими цінами.

Збільшення прибутку є одним з напрямків підвищення продуктивності праці, економії трудових витрат на виробництво. Значний вплив на підвищення продуктивності праці і, відповідно ріст прибутку, має скорочення застосування ручної праці, подальше впровадження механізації і автоматизації виробничих процесів. Розрахунки спеціалістів показують, що при механізації робіт продуктивність праці збільшується у 1,5-2 рази.

Основою збільшення прибутку є впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу. Технологічні нововведення, особливо сучасні форми автоматизації та інформаційних технологій, справляють значний вплив на рівень і динаміку ефективності виробництва продукції.

Резервом росту прибутку є підвищення якості виробляємої продукції і ліквідація втрат від браку. Проблема якості продукції, особливо в ряді галузей промислових підприємств пов’язана із підвищенням надійності і тривалості використання виробів. Багато зарубіжних підприємств випускають продукцію з гарантією.

Резервом росту прибутку підприємств є підвищення цін.

Для збільшення обсягу отримуваного прибутку підприємствам необхідно застосовувати правильну тактику в області встановлення цін. При встановленні ціни товару використовується спеціальна методика розрахунку вихідної ціни.

У цінах повинні відображатись суспільно-необхідні витрати на виробництво і реалізацію продукції, її споживчі властивості, якість, платоспроможний попит [48, c.56].

У світовій практиці велика увага приділяється розвитку інших видів діяльності підприємств (посередницької, кредитної, інвестиційної тощо), які забезпечують отримання позареалізаційних доходів від їх здійснення. Тому основними резервами отримання доходів від позареалізаційних операцій є:

1.  Проведення експертизи проектів і вибір для пайової участі в діяльності підприємств галузей і сфер економіки, які мають високі перспективи росту і високу рентабельність капіталу;

2.  Вкладання вільних фінансових ресурсів у ризикові (венчурні) підприємства, наукові дослідження, пов’язані з розробкою якісно нових видів продукції;

3.  Цілеспрямований вибір цінних паперів, які купуються фірмою, оцінка рейтингу їх емітенту та інвестиційної привабливості здійснюваних фінансових інвестицій, формування портфеля цінних паперів, забезпечуючого максимізацію отриманого прибутку при мінімальному рівні ризику.

Збільшення прибутку дає можливість підприємству заробити засоби на виробничий і соціальний розвиток, матеріальне заохочення, до того ж це стає функцією самого підприємства [48, c.54].

Резерви зростання прибутку практично невичерпні, оскільки не зупиняється розвиток науки і техніки, постійно удосконалюються форми і методи організації виробництва і праці. У завдання аналітиків входить розширення і вдосконалення методів пошуку резервів, особливо резервів зростання прибутку за рахунок інтенсифікації виробництва.

Висновки до розділу 1

Проведене теоретичне дослідження дало змогу вияснити економічну сутність доходів підприємства. Розглянуто питання про структуру формування доходу підприємства, їх склад та джерела утворення, а також вплив факторів на зміну обсягу доходу

Доход – це гроші, що продавець сподівається одержати за продану одиницю виготовленої продукції. Виручка від продажу є основним джерелом надходження доходів підприємств. Доходи є узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності.

Кінцевим позитивним фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток – це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Значення прибутку полягає у тому, що він є основним джерелом економічного розвитку підприємства та об’єктом оподаткування. Максимізація прибутку в зв’язку з цим є першочерговою задачею підприємства.

Узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. Рентабельність означає прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхом зіставлення прибутку з витратами або ресурсами, що використовуються.

Рентабельним вважається підприємство, яке приносить прибуток, тому для ефективного функціонування суб’єктів господарювання найбільше значення має виявлення резервів збільшення дохідності діяльності.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ВАТ

«КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ХЛІБЗАВОД»

2.1 Загальна характеристика господарської діяльності ВАТ

«Кролевецький хлібозавод»

Повне найменування підприємства Вiдкрите акцiонерне товариство «Кролевецький хлібозавод»

Пiдприємтво засноване у 1958 роцi на базi пекарнi складi харчокомбiнату. Пiдпорядковувалося облхарчопрому. З 1976 року являлося структурною одиницею Сумського хлібороб`єднання. У 1995 роцi створене товариство покупцiв, а в 1996 роцi товариство перетворене на ВАТ «Кролевецький хлібозавод».

ВАТ «Кролевецький хлiбзавод» (код 00379620) має колективну форму власностi, зареєстроване Кролевецькою районною адмiнiстрацiєю, про що зроблено запис за № 475 вiд 30.07.1996 року i знаходиться за адресою: 41300, Сумська обл., м. Кролевець, пл. Роменця, 3, тел.(253) 5-14-34. Має розрахунковий рахунок 26001301309 ощадбанку №3051 м. Кролевець, МФО 337676.

Пiдприємство не має дочiрних пiдприємств, фiлiй та представництв або iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм перiодом не вiдбулося. Пiдприємство має в своєму складi два цехи: хлiбобулочний, кондитерський. Має свою котельну, механiчний цех.

Основним видом дiяльностi є виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв, а також кондитерських виробів, роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом.

Основними клiєнтами являються пiдприємства, якi займаються реалiзацiєю такої продукцiї. Продукцiя реалiзовується в торговельну мережу району та областi.

Підприємство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в установленому порядку, несе відповідальність за її достовірність.

Для аналізу і оцінки рівня і динаміки показників фінансових результатів діяльності підприємства на підставі "Звіту про фінансові результати" була побудована аналітична таблиця 2.1 (додаток) основних показників ВАТ «Кролевецький хлiбзавод» з 2005-2009 роки та здійснена оцінка їх структури та динаміки.

Отже за данами неведеними у таблиці 2.1 маємо, що показник виручка від реалізації, яка визначає дохідність підприємства збільшувалася з кожним роком. У 2008 році підприємство, завдяки збільшенню обсягів реалізації товару, особливо примножило свій доход від реалізованої продукції, який склав 8997 тис грн., відхилення якого є 55,79% до попереднього року. У 2009 році відхилення складало 33,49% порівняно з 2008 роком, що засвідчує про зниження темпів обсягів реалізації. Але все одно виручка від реалізації вагомо збільшилась, якщо у 2005 році вона складала 3611 тис грн., то у 2009 році вже 12010 тис грн, що вказує на ефективну діяльність підприємства.

Прибуток від реалізації продукції у 2006 році збільшився на 6,92% порівняно з 2005 роком і склав 1143 тис грн. Але у 2007 році прибуток склав 1038 тис грн., це свідчить про його зниження, навіть порівняно з 2005 (1069 тис грн). Оскільки у 2007 році показник собівартості збільшився порівняно до виручки. Найбільший прибуток підприємство отримало у 2009 році, що склав 3067 тис грн..

Середньооблікова чисельність виробничого персоналу складала у 2005 році 120 чоловік, а вже у 2005-2007 збільшило свою кількість до 132 чоловік. У 2009 році на підприємстві налічувалось 140 чоловік, відхилення до попереднього року складало 2,94%.

Найбільшою рентабельність продукції була у 2005 році, коли складала 42%, але з 2006 року мала тенденцію до зниження, особливо у 2007 році коли склала 21,9%. Від’ємне відхилення до попередньго року було у 2006 і 2007 роках і скадало -28,57% і -27% відповідно, що говорить про збільшення витрат на її виробництво та збут. У 2008 році рентабельність продукції була 27%, а відхилення становило 23,28% до попереднього року. У 2009 році рентабельність продукції збільшилась і складає 34,3%.

Щодо продуктивності праці, то з кожним роком вона збільшувалась, особливих обертів почала набувати у 2008 році і склала 66,15, а найбільша продуктивність праці у 2009 році – 85,79. Пов’язано це зі збільшенням чисельності промислово-виробничого персоналу. Хоча відсутня налагоджена соціальна структура на підприємстві.

Показник фондовіддачі складав у 2005 році – 10,76 тис грн, у 2006 – 13,83 тис грн, відхилення до попереднього року якого складало 28,53%, що є найбільшим відхиленням за всі роки. Далі цей показник з кожним роком зростав: 2007 р. – 15,8 тис грн, 2008 р. – 17,47 тис грн, 2009 р. – 19,39 тис грн. Хоча загалом показник фондовіддачі за аналізовані роки для даного підприємства є досить низьким, оскільки підприємство має застаріле обладнання і недостатність обігових коштів.

Показник фондомісткості є оберненим показником фондовіддачі. У 2005 році складав 0,09 тис грн, далі показник мав тенденцію до спаду: у 2006 році – 0,07 грн, 2007 і 2008 роках був однаковим – 0,06 грн, у 2009 – 0,05 грн. Якщо коефіцієнт реальної вартості основних виробничих засобів у майні підприємства сягає критичної позначки (0,2 — 0,3), то реальний виробничий потенціал підприємства буде низьким і треба терміново шукати кошти для виправлення становища.

Показник фондоозброєності з 2005 року до 2007 був приблизно однаковим і в середньому складав 2,7, починаючи з 2008 збільшився, і в 2009 році склав – 4,43.

2.2 Аналіз обчислення доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод»

На основі «Звіту про фінансові результати» ВАТ «Кролевецький хлібозавод» та керуючись формулою (1.1) підрахуємо прибуток від реалізації продукції за період 2005-2009 роки та визначемо фактори, які впливають на його величину. Факторний аналіз прибутку дасть можливість встановити походження джерел його формування (зміна обсягів реалізації, собівартості продукції структури продукції і затрат, ціна подукції,). Факторний аналіз прибутку дасть можливість корегувати діяльність підприємства в залежності від величини впливу на прибуток тих чи інших чинників.

За даними таблиці 2.3 (додаток) прибуток від реалізації продукції у 2006 році сладав 1143 тис грн., але у 2007 році прибуток склав 1038 тис грн., що свідчить про його зниження, а абсолютне відхилення з попереднім роком складає –105 грн. Зменшення рівня прибутку від реалізації вплинув фактор зміни собівартості продукції, а саме її підвищення на 928 грн. Оскільки у 2007 році відносне відхилення собівартості складало 24,36% до попереднього року. У 2008 році прибуток зріс на 874 грн, що є значним відносним відхиленням від 2007 року на 84,2%. Такий підйом стався завдяки збільшенню обсягів реалізації товару, що вплинуло на зростання виручки від реалізації. Так чистий дохід у 2008 році є 8997, що на 3222 грн більше за 2007, а відносне віхлилення складало 55,79%. У 2009 році відхилення складало 34,49% порівняно з 2008 роком, що засвідчує про незначне зниження темпів обсягів реалізації. Але відбулося зниження собівартості продукції, що призвело до більшого зростання прибутку до 3067 тис грн. і абсолютним відхиленням до 2008 року на 1155 тис грн.. А отже вагомий вплив на прибуток від реалізації даного підприємства сприяють два фактори – собівартість та обсяг реалізації, що і було простежено.

Наступним етапом аналізу доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» є обчислення показників рентабельності.

На основі показника валового прибутку і виручки від реалізації розрахуємо коефіціент рентабельності продаж, який дасть змогу проаналізувати ефективність виробничої діяльності підприємства й скільки прибутку приносить кожна гривня обсягів реалізації.

Аналіз рентабельності продаж ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр. наведений в таблиці 2.3 (додаток) показує такі результати.

У 2006 році рентабельність продаж склала 23,1%, але у наступному році відбулась тенденція до її зниження. Так у 2007 році рентабельність продаж складає 18%, а відносне відхилення до 2006 року склало 22,08%, тобто менше на 5,1%. Головним чинником, що вплинув на зниження рентабельності у 2007 р. є прибуток від реалізації, який склав 1038 тис грн., що на 105 тис. грн. менше за попередній рік. Далі рентабельність продаж почала збільшуватись і у 2008 р. склала 21,3%, а в 2009 р. – 25,5% . Відносне відхилення до 2008 року склало 19,71%. Тенденція до збільшення відбулася завдяки збільшенню виручки від реалізації, яка у 2008 році зросла на 3222 тис грн. і відхилиласьна на 55,79% до 2007 року. Щодо 2009 року, збільшенню рентабельності продаж послугував чинник збільшення прибутку від реалізації. Так у 2009 р. прибуток складав 3067 тис грн., відносне відхилення якого збільше на 60,41% до 2008 року.

Загалом можна сказати про невелику рентабельність продаж за чотири роки, яка у середньому складає 22%, тобто 22 копійки прибутку приносить кожна гривня обсягів реалізації, а значить виробництво є малоефективним.

Далі розрахуємо рентабельність продукції за 2006-2009 рр. та зробимо оцінку одержаних данних, які покажуть скільки підприємство має прибутку з кожної гривні, що затрачує на виробництво продукції, тобто окупність витрат. А для визначення ефективності використання всього наявного майна підприємства розрахуємо показник рентабельності сукупних активів за 2006-2009рр.

Використовуючи дані з таблиці 2.4 (додаток) можна проаналізувати рентабельність продукції ВАТ «Кролевецький хлібзавод». Так у 2007 р. вона склала 21,9%, що менше на 8,1% до 2006 р., що означає зниження рентабельності продукції порівняно з попереднім роком. На такий результат вплинули два фактори: прибуток від реалізації та собівартість. Оскільки у 2007 році підприємство отримало менший прибуток від реалізації – 1038 тис грн., ніж у 2006 – 1143 тис грн і відхилилось на 9,19%. При цьому збільшилась собівартість на 1267 тис грн. порівняно з 2006 роком. Далі завдяки збільшенню прибутку від реалізації у 2008 році на 874 тис грн. відбулося зростання рентабельності продукції до 27%. Відносне відхилення складає 23,28% до 2007 року. У 2009 році маємо найбільшу рентабельність продукції, що становить 34,3%, що більше на 7,3% до 2008 року за абсолютним відхиленням. Хоча у 2009 р. рентабельність продукції могла бути і більшою, але на неї вплинув чинник собівартості, що на 4206 тис грн. виріс порівняно з 2008 роком.

Звідси витікає, що кожна гривня витрат на виробництво і збут продукції за чотири роки принесла підприємству прибуток у середньому в розмірі 28,3 копійки.

За таблицею 2.5 (додаток) отримали наступні результати. Рентабельність сукупних активів за 2006 та 2007 роки складає 0%. У 2008 та 2009 рр. рентабельність сукупних активів є від’ємною і склад -6% та -0,35% відповідно, на такий негативний результат вплинули збитки, що понесло підприємство у 2008 та 2009 рр. Такі результати говорять про неефективне використання наявного майна, оскільки підприємство має застаріле обладнання, тому необхідно шукати кошти на виправлення такого становища.

2.3 Оцінка формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод»

Перш ніж досліджувати структуру формування прибутків ВАТ «Кролевецький хлібзавод», складемо таблицю усіх доходів підприємста та їх структуру і визначемо питому вагу кожного доходу від різних видів діяльності.

З таблиці 2.6 (додаток) видно, що питома вага належить виручці від реалізації продукції (чистий дохід), яка у 2006 році складала – 99,5% від усіх отримуваних доходів, у 2007 – 95,5%, 2008 – 98,4%, і 2009 питома вага складала – 99,3%. Інші відсотки належали операційним доходам. Це є віддзеркаленням того, що підприємство займається тільки основним видом діяльності – реалізацією продукції і не займається позареалізаційною діяльністю, а саме, не має пайової участі в інших підприємствах, не має цінних паперів, не є арендодавачем основних фондів та ін. Графічно структуру доходів та їх питома вага зображено на рисунку 2.2.

Рис. 1.1 Структура доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод»

Для оцінки формування доходів складено таблицю 2.7, яка вміщує дані за 2006-2009 рр., які взяті зі «Звіту Про фінансові результати» ВАТ «Кролевецький хлібзавод»

Аналіз динаміки показників валового прибутку та його структури, наведений в таблиці 2.7 (додаток) дозволяє виявити тенденції змін.

Валовий прибуток у 2007 році складав 1038 тис грн, що за абсолютним відхиленням становило -105 тис грн, тобто у 2006 році валовий прибуток був 1143 тис грн, що означало його зниження у 2007 році на 9,19% до 2006 року. У 2008 році валовий прибуток збільшився до 1912 тис грн, а відносне відхилення становило 84,2% від попереднього року. У 2009 році прибуток від реалізації збільшився на 1155 тис грн за абсолютним відхиленнмя і складає 3067 тис грн.

«Іншi операцiйнi доходи» підприємства складаються вiд реалiзацiї оборотних активiв та iнших доходiв, що облiковуються на рахунку 71. Найбільше доходів від іншої операційної діяльності підприємство отримало у 2007 році і складало 271 тис грн, що згідно абсолютному відхиленню за 2006 рік збільшилось на 248 тис грн, відповідно у 2006 році підприємство отримало 23 тис грн, а відносне відхилення складалє 1078,3%. У 2009 році інші операційні доходи складають 81тис грн., а у 2008 – 143 тис грн., що говорить про зниження дохідності від іншої операційної діяльності. Так відносне відхилення у 2008 році є -47,23% до 2007 року. А у 2009 відносне відхилення складає -43,46% до 2008 року.

Інший важливий показник діяльності підприємства це прибуток від операційної діяльності, який у 2006 та 2007 рр. дорівнював нулю, тобто підприємство не мало ні прибутку, ні збитку. Але далі ситуація стала погіршуватися, оскільки у 2008 році підприємство понесло збитку на суму 179 тис грн.. Збиток зумовлений підвищенням витрат на збут продукції та інших операційних витрат, тобто це виявилися головними факторами, які вплинули на операційний прибуток. У 2008 р. витрати на збут становили 1386 тис грн., а відносне відхилення до 2007 р. складало 91,97%, тобто на 664 тис грн. більше за 2007 р. і це враховуючи те, що у 2006 р. тільки самі витрати на збут складали 643 тис грн., а відносне відхилення з 2007 всього 12,29%. Так само різко збільшились інші операційні витрати, якщо у 2006 та 2007 рр., складали відповідно 22 і 15 тис грн., то у 2008 р. збільшились за абсолютним відхиленнмя на 175 тис грн., тобто у 2008 р. інші операційні витрати становили 190 тис грн. У 2009 році ситуація трохи покращилась, але підприємство все одно мало збиток 3 тис грн., відносне відхилення до 2008 р. складало 98,32%. Хоча і у 2009 р., адміністративні, інші операційні витрати й витрати на збут збільшились і як фактори, вплинули на прибуток від операційної діяльності. Наприклад особливо зросли витрати на збут у 2009р. – 2126 ти грн., що більше за попередній рік на 740 тис грн. та збільшились адміністративні витрати і склали 778 тис грн., а відносне відхилення до 2008 р. – 18,24%. Але на операційний прибуток у 2009 р. вплинув такий фактор, як валовий прибуток, так як він вагомо зріс порівнюючи з 2008 роком (60,41%), а саме на 1155 тис. грн.. Тому завдяки збільшенню валового прибутку у 2009 році, який зміг покрити хоча б витрати на збут, прибуток від операційної діяльності збільшився за абсолютним відхиленням на 176 тис грн., що являється значним кром, хоч збиток ще існує.

Аналіз прибутка від звичайної діяльності до оподаткування за 2006-2007 рр. дорівнював нулю. Також підприємство за період 2006 та 2007 рр., не мало доходу від участі в капіталі, інших фінансових доходів, й інших доходів й не несло відповідних до них витрат, тобто всі показники дорівнюють нулю, то немає сенсу говорити про прибуток від звичайної діяльності до оподаткування й після, а також про чистий прибуток, якого підприємство звагалі не отримало за ці два роки. Оскільки з самого початку валовий прибуток й інші операційні доходи поглинули відповідні до них витрити. Тому одержано такий результат. Чистий прибуток за 2006 та 2007 рр. дорівнює нулю.

Зовсім інша ситуація склалась у 2008 та 2009 рр. У 2008 році підприємство отримало 2 тис грн. за інші доходи і понесла фінансові витрати у розмірі 16 тис грн.. Тому підприємство отримало від звичайної діяльності до оподаткування збиток на суму – 193 тис грн. Значить головними факторами, що зумовили збиток від звичайної діяльності до оподаткування у 2008 році є отримання збитку від операційної діяльності у розмірі 179 тис грн.., непокриті фінансові витрати іншими доходами. Також слід уточнити, що підприємство не одержує доходів від участі в капіталі, інші фінансові доходи і не несе відповідні до них витрати.

За 2009 рік підприємство понесло менший збиток і трохи покращило своє фінансове положення. Так розмір збитку від звичайної діяльності до податкування у 2009 році склав 16 тис грн., відносне відхилення до 2008 р.

91,71%, що на 177 тис грн більше за попередній рік. Хоча підприємство не отримувало інших доходів, як у 2008 році, але несло фінансові втрати у розмірі – 13 тис грн., що за абсолютним відхиленням на 3 тис грн. менше за 2008 рік. Тому на отримання збитку від звичайної діяльності до оподаткування у 2009 році вплинув особливо такий фактор як фінансові витрати, які хоча на 18,75% зменшились порівняно з 2008 р., але зовсім не отримало фінансових доходів, а також те, що підприємство мало збиток ще від операційної діяльності на суму 3 тис грн..

Отже у 2008 році підприємство несе чистий збиток на суму 193 тис грн., а у 2009 збиток у розмірі – 3 тис грн.. Так як підприємство не сплачує податків на прибуток й не отримує доходів від надзвичайної діяльності й не несе відповідних до них витрат, тому як фактори вони не можуть вплинути на показник чистого прибутку, підвищуючи чи знижуючи його.

Тому виявлені в процесі аналізу показники чистого прибутку за 2006-2009 рр., показують, що підприємство знаходиться у кризовому становищі, оскільки несе збитки, що свідчить про необхідність покращення фінансово-господарської діяльності ВАТ «Кролевецький хлібзавод» та пошуку шляхів виявлення резервів зростання доходів.

Висновки до розділу 2

Аналітична оцінка формування та обчислення доходів була досліджена на прикладі ВАТ «Кролевецький хлібзавод», якому було надано загальну техніко-економічну характеристику за 2005-2009 рр. Та проаналізували основні показники господарської діяльності підприємства, що дало змогу виявити ефективність функціонування данного підприємства.

На основі показників роботи ВАТ «Кролевецький хлібзавод» була проведена аналітична оцінка формування доходів підприємства за період 2006-2009 рр. та проаналізовано вплив факторів на зміну його обсягу.

На основі «Звіту про фінансові результати» та використовуючи формули з першого розділу вдалося обчислити рівень доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» та зробити їх аналіз. Було розраховано показник прибутку від реалізації й проаналізовано вплив основних чинників, а саме собівартості та чистого доходу, на зміну його обсягу. Для визначення дохідності підприємства обчислили рівнь рентабельності (продаж, продукції, сукупних активів). За рахунок отриманих данних зробили факторний аналіз кожного виду рентабельності.

Після аналізу обчислення доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» прослідкували динаміку формування доходів даного підприємства та надали їм загальну оцінку. Оцінка формування доходів та порівняних до них витрат дала змогу з’ясувати, що підприємство знаходить у кризовому становищі, оскільки має збиток. Тому необхідним є виявлення резервів зростання доходів, що ліквідує збитки та максимізує прибуток.

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВИЯВЛЕННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ РЕЗЕРВІВ

ЗРОСТАННЯ ДОХОДІВ «КРОЛЕВЕЦЬКИЙ ХЛІБЗАВОД »

3.1 Пошук шляхів виявлення резервів зростання доходів ВАТ

«Кролевецький хлібозавод»

Діяльність підприємства повинна бути спрямовано на те, щоб забезпечити збільшення прибутку, шляхом пошуку невикористаних можливостей, тобто резервів його зростання.

Резерви зростання прибутку – це кількісно вимірні можливості його збільшення за рахунок зростання об’єму реалізації продукції, зменшення витрат на її виробництво і реалізацію, недопущення зовні реалізаційних збитків, вдосконалення структури вироблюваної продукції. Резерви виявляються на стадії планування і в процесі виконання планів. Визначення резервів зростання прибутку базується на науково обґрунтованій методиці їх розрахунку, мобілізації і реалізації. Виділяють три етапи цієї роботи: аналітичний, організаційний і функціональний.

На першому етапі виділяють і кількісно оцінюють резерви; на другому розробляють комплекс інженерно-технічних, організаційних, економічних і соціальних заходів, що забезпечують використання виявлених резервів; на третьому етапі практично реалізують заходи і ведуть контроль за їх виконанням [9, c.178].

Проаналізувавши рівень та динаміку формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр. бачимо, що підприємство знаходиться у кризовому становищі, оскільки має збитки. Тому доцільним буде виявити резерви зростання доходів, що покращать фінансово-господарський стан та збільшить прибутковість підприємства у майбутньому.

Розглянемо головні резерви збільшення прибутку, які є необхідними для даного підприємства та можуть бути практично реалізованими у процесі його господарської діяльності.

Перш за все підприємство повинно збільшити обсяги випуску продукції, що призведе до зростання прибутку від реалізації. За рахунок випуску різноманітного ассортименту продукції, що призведе до збільшення обсягів продаж. Також збільшити обсяги реалізації можливо за рахунок укладання оптимальних і найвигідніших цін та умов з постачальниками сировини та метеріалів, які необхідні для виробництва продукції й подальше довготривале їх збереження.

Іншим важливим напрямком пошуку резервів збільшення прибутку є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції. Аналізуючи собівартість продукції, знаходимо резерви її зниження, які водночас є і одним з головних факторів зростання прибутку.

Зниження собівартості продукції можливе за рахунок зниження її складових таких як: виробництво, включаючи витрати на сировину, матеріали, енергію, амортизацію основних фондів, оплату праці персоналу, обслуговування виробничого процесу і управління ним, збут продукції (пакування, транспортування, реклама, комісійні витрати і т. п.), поточну раціоналізацію виробництва (удосконалення технології, організації виробництва, праці, підвищення якості продукції), крім капітальних витрат.

Підприємство повинно розширити ринки збуту, при чому має розглядати пропозиції найвигіднішої ціни з покупцями та постачальниками при укладанні контрактів та договорів.

Оскільки на підприємстві відсутня налагоджена соціальна структура, слід виконати впровадження організаційно-технічних заходів, які вплинуть на зростання продуктивності праці і зниження трудомісткості, наприклад зменшити кількість виробничого персоналу.

Ще одним резервом збільшення прибутку є розширення асортименту продукції та підвищення її якісті, оцінюючи конкурентний ринок. Дотримання технологічної дисципліни, контроль за роботою устаткування і своєчасна його наладка, умови зберігання і транспортування сировини і готової продукції є найважливішими чинниками підвищення якості товарної продукції.

Значним резервом збільшення прибутку є впровадження у виробництво досягнень науково-технічного прогресу. Оновлення основних запасів та технологічні нововведення покращує економічні показники роботи підприємств. Але спочатку підприємство має позбутися збитків й збільшити чистий прибуток, який потім можна спрямувати на розвиток виробничого і соціального розвитоку, а головне купити нове обладнання. Але першими резервами, на які підприємство має опиратися для того, щоб позбутися збитків і отримувати прибуток є збільшення обсягів реалізації та зменшення собівартості продукції.

Тому слід розглянути ці напрямки детальніше.

Як відомо, чим більше продукції реалізується, тим більшою буде сума прибутку, і навпаки, невиконання плану по реалізації зменшує прибуток. Тобто між прибутком та обсягом реалізації існує пряма залежність.

Отже треба знайти, такий обсяг реалізації, який дозволить збільшити валовий прибуток. При підрахунку резервів зростання прибутку за рахунок можливого зростання об’єму реалізації використовуються результати аналізу випуску і реалізації продукції.

Сума резерву зростання прибутку за рахунок можливого збільшення об’єму реалізації розраховується за наступною формулою:

, (3.1)

Де, PV ─ потенційно можливе збільшення об’єму реалізованої продукції;

─ фактичний прибуток від реалізації продукції;

─ фактичний об’єм реалізованої продукції [9, c.180].

Наступним резервом збільшення прибутку від реалізації досягається за рахунок зниження собівартості, що визначається за формулою:

, (3.2)

Де, РС – потенційно можливе зниження собівартості продукції;

П – фактичний прибуток від реалізації продукції;

С – фактична собівартість продукції.

Якщо аналізу прибутку передує аналіз собівартості продукції і визначена загальна сума резерву її зниження, то розраховуємо резерв зростання прибутку проводиться за формулою:

, (3.3)

Де, ─ резерв збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості продукції;

─ потенційно можливе зниження витрат на гривню реалізованої продукції;

─ фактичний об’єм реалізованої продукції за період, що вивчається;

─ можливе збільшення об’єму реалізації продукції [9, c.181].

Формула (3.3) дасть можливість встановити на скільки підвищиться прибуток підприємства, якщо зменшити витрати на одну гривню товарної продукції.

Після чого можна розрахувати можливу рентабельність продаж при зниженні витрат на одну гривню реалізованої продукції та порівняти цей показник з фактичним.

Усі розрахунки за формулами зробимо у наступному підрозділі та зробимо їх аналіз.

3.2 Розрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій

Використовуючи формулу (3.1) розрахуємо резерв збільшення прибутку за рахунок збільшення об’єму реалізації продукції ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік. Але спочатку слід розрахувати потенційно можливе збільшення об’єму реалізації:

РV = 12010× = 12010×0,26 = 3122,6 тис грн

Розрахунок можливого збільшення об’єму продажів дозволив спрогнозувати зростання прибутку від реалізації ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік.

= 3122,6×0,26 = 811,88 тис грн

Таким чином, збільшивши об’єм реалізації продукції на 26% підприємство, збільшить свій прибуток на 811,88 тис грн., що показано на таблиці.

Таблиця 3.1. Збільшення суми прибутку за рахунок можливого підвищення обсягу реалізації ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік

Показники

Од

Виміру

2009

2010

Відхилення у % до попер. року

Фактична

Можлива

Абсолютне

Відносне

Виручка від

Реалізації

Тис. грн

12010

15132,6

+3122,6

26

Прибуток від

Реалізації

Тис. грн

3067

3878,88

+811,88

26

Використовуючи формулу (3.2) розрахуємо резерв збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік. А зниження собівартості можливе за рахунок зниження витрат, а саме: витрат на виробництво та збут продукції, оплату праці персоналу.

Тепер розрахуємо потенційно можливе зиження собівартості продукції:

РС = 8943× = 8943×0,34 = 3040,62 тис грн

Розрахунок можливого зниження собівартості дозволив спрогнозувати збільшення прибутку від реалізації ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік.

= 3030,62×0,34 = 1033,81 тис грн

Отже, зменшивши собівартість продукції на 34% підприємство, збільшить свій прибуток на 1033,81 тис грн., що показано на таблиці.

Таблиця 3.2. Збільшення суми прибутку за рахунок можливого зниження собівартості продукції ВАТ «Кролевецький хлібзавод» на 2010 рік

Показники

Од.

Виміру

2009

2010

Відхилення у % до попер. року

Фактична

Можлива

Абсолютне

Відносне

Собівартість

Тис. грн

8943

5902,38

-3040,62

34

Прибуток від

Реалізації

Тис. грн

3067

4100,81

+1033,81

34

Далі можна визначити на скільки підвищиться прибуток підприємства, якщо зменшити витрати на одну гривню товарної продукції, користуючись формулою (3.3):

0,04×(12010+3122,6) = 605,3 тис грн.

Витрати на гривню товарної продукції в 2009 році склали 0,74 грн., зниження цієї суми на 0,04 грн. дозволить збільшити суму прибутку на 605,3 тис грн., а це у свою чергу підвищіть рентабельність продаж у 2010 році.

Динаміку зміни рентабельності продаж у 2010 році завдяки зростанню прибутку за рахунок зниження витрат на одну гривню товарної продукції можна простежити за данними наведеними у таблиці.

Таблиця 3.3. Збільшення рентабельності продаж завдяки зростанню прибутку за рахунок зниження витрат на одну гривню товарної продукції на 2010 р.

Показники

Од

Виміру

2009

2010

Відхилення у % до попер. року

Фактична

Можлива

Абсолютне

Відносне

Прибуток від реалізації

Тис. грн

3067

3672,3

+605,3

19,74

Виручка від реалізації

Тис. грн

12010

12010

+0

0

Рентабельність продаж

%

25,5

30,6

+5,1

20

За даними таблиці 3.3 маємо, що можлива рентабельність продажів у 2010 р. при зниженні на 0,04 грн. витрат на одну гривню реалізованої продукції, що приведе до збільшення прибутку на 605,3 тис грн складе 30,6%, а відносне відхилення до 2009 року буде 20%.

Впровадження розглянутих резервів збільшення прибутку підвищить ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства ВАТ «Кролевецький хлібзавод» та дозволить йому бути конкурентоспроможнім й нормально функціонувати на ринку.

Висновки до розділу 3

Після проведеного аналітичного дослідження формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» та їх оцінки дійшли до висновку, що підприємство не отримує чистого прибутку, оскільки має збитки. Тому у третьому розділі були розроблені шляхи виявлення резервів зростання доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод», які змогли б покращити фінансово-господарський стан даного підприємства.

Опираючись на загальну закордонну практику зростання прибутковості були запропоновані основні резерви зростання прибутку, які мали б місце на даному підприємстві, враховуючи усі особливості його фінансово-майнового стану.

А отже пріоритетними з них мають стати збільшення обсягів реалізації продукції та зниження собівартості. Що відбудеться за рахунок зниження витрат на метеріали, сировину, амортизації, оплату праці та збут виготовленої продукції, підвищення різноманітності асортименту продукції, укладання найбільш вигідних контрактів з постачальниками ресурсів, які необхідні для виробництва продукції.

На основі запропонованих резервів зростання прибутку та використовуючи формули, зробили розрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій, які визначили потенційно можливе збільшення прибутку у разі використання даних пропозицій.

ВИСНОВКИ

У першому розділі було проведено теоретичне дослідження, яке дало змогу вияснити економічну сутність доходів підприємства. Розкрито питання про структуру формування доходу підприємства, їх склад та джерела утворення, а також вплив факторів на зміну обсягу доходу. Розглянуто методичні аспекти обчислення доходів та загальну світову практику, що використовується для зростання дохідності будь-якого підприємства.

Отже доход – це гроші, що продавець сподівається одержати за продану одиницю виготовленої продукції. Виручка від продажу є основним джерелом надходження доходів підприємств. Доходи є узагальнюючим показником роботи підприємства, що виражає результати його виробничої, фінансової та інвестиційної діяльності.

Кінцевим позитивним фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є прибуток. Прибуток – це частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства. Значення прибутку полягає у тому, що він є основним джерелом економічного розвитку підприємства та об’єктом оподаткування. Максимізація прибутку в зв’язку з цим є першочерговою задачею підприємства.

Узагальнюючим показником економічної ефективності виробництва є показник рентабельності. Рентабельність означає прибутковість підприємства. Вона розраховується шляхом зіставлення прибутку з витратами або ресурсами, що використовуються. Тому для ефективного функціонування підприємства необхідно підвищувати показники рентабельності.

У другому розіді завдяки загальній методики обчислення доходів підприємства вдалося зробити аналітичну оцінку формування доходів, що була досліджена на прикладі ВАТ «Кролевецький хлібзавод», якому було надано загальну техніко-економічну характеристику за 2005-2009 рр. Та проаналізували основні показники господарської діяльності підприємства, що дало змогу виявити ефективність функціонування данного підприємства.

На основі показників роботи ВАТ «Кролевецький хлібзавод» була проведена аналітична оцінка формування доходів підприємства за період 2006-2009 рр. та проаналізовано вплив факторів на зміну його обсягу.

На основі «Звіту про фінансові результати» та використовуючи формули з першого розділу вдалося обчислити рівень доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» та зробити їх аналіз. Було розраховано показник прибутку від реалізації й проаналізовано вплив основних чинників, а саме собівартості та чистого доходу, на зміну його обсягу. Для визначення дохідності підприємства обчислили рівнь рентабельності (продаж, продукції, сукупних активів). За рахунок отриманих данних зробили факторний аналіз кожного виду рентабельності.

Після аналізу обчислення доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» прослідкували динаміку формування доходів даного підприємства та надали їм загальну оцінку. Оцінка формування доходів та порівняних до них витрат дала змогу з’ясувати, що підприємство знаходить у кризовому становищі, оскільки має збиток. Маючи збитки підприємство не зможе вкладати гроші у виробничий і соціальний розвиток, поповнювати фінансові резерви, матеріально заохочувати власних працівників, регулярно сплачувати податки й взагалі бути сплатоспроможнім. Окрім цього підприємство має проблеми, які впливають на його діяльність, а саме недостатнiсть обiгових коштiв, застарiле обладнання, вiдсутнiсть соцiальної структури на пiдприємствi. Отже необхідним є виявлення резервів зростання доходів, що ліквідує збитки та максимізує прибуток.

Тому у третьому розділі були розроблені шляхи виявлення резервів зростання доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод», які змогли б покращити фінансово-господарський стан даного підприємства.

Опираючись на загальну закордонну практику зростання прибутковості були запропоновані основні резерви зростання прибутку, які мали б місце на даному підприємстві, враховуючи усі особливості його фінансово-майнового стану.

А отже пріоритетними з них мають стати збільшення обсягів реалізації продукції та зниження собівартості. Що відбудеться за рахунок зниження витрат на метеріали, сировину, амортизації, оплату праці та збут виготовленої продукції, підвищення різноманітності асортименту продукції, укладання найбільш вигідних контрактів з постачальниками ресурсів, які необхідні для виробництва продукції, розширення ринків збуту продукції.

На основі запропонованих резервів зростання прибутку та використовуючи формули, зробили розрахунки економічної ефективності розроблених пропозицій, які визначили потенційно можливе збільшення прибутку, у разі використання даних пропозицій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.  Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Для сам ост. Вивчення дисципліна. – 2-ге вид., випр. і доп./ Азаренкова Г. М. Журавель Т. М., Михайленко Р. М. – К.: Знання-Прес, 2006. – 287 с.

2.  Аналіз прибутків підприємств.//В кн.: Мельник В. М. Основи економічного аналізу./ Мельник Віктор Михайлович – К.: Знання, 2008. – с. 96-104.

3.  Аналіз прибутковості та рентабельності.//В кн..: Андрєєва Г. І. Економічний аналіз./Андрєєва Галина Ігорівна – К.: Знання.– 2008.-с.194-211.

4.  Аналіз прибутковості та рентабельності.//В кн.: Економічна статистика./За ред. Моторина Р. В./Моторина Романа Володимировича. – К., 2005.-с.314-320.

5.  Аналіз рентабельності діяльності підприємств.//В кн.: Мельник В. М.Основи економічного аналізу./ Мельник Віктор Михайлович.– К., 2008.- с.104-110.

6.  Аналіз рентабельності.//В кн.: Каразін В. А., Савицька О. М. Економічний аналіз. – практикум. – К.: Знання, 2007.- с.174-175.

7.  Березін О. В. Економіка підприємства: Навч. посіб./ О. В. Березін, Л. М. Березіна, Н. В. Бутенко. – К.: Знання, 2009. – 390 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

8.  Білик М. Оцінка та вибір фінансово-економічних моделей прогнозування прибутку підприємства. //Форм-ня ринк. відн. в Укр.. – 2008. — №5. – с.7-10.

9.  Болюх М. А. Економічний аналіз: Навч. посібник/ М. А.Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г.Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.:КНЕУ, 2003. — 556 с.

10.  Глазунов М. Финансовый анализ в управлении доходами предприятия.//Финансы. – 2005.- №3. -с. 54-57.

11.  Голов С. Міжнародні стандарти фінансової звітності.//Бух. облік та аудит. – 2009.- №8. – с.43-55.

12.  Грачова Р. Доходи, витрати та фінансові результати. Бух. облік – Нова бухгалтерія//Спец. дод. до тижня. «Дт-Кт». – 2004. — №25. – с.130.

13.  Грещак М. Г. заг. Ред.. С. Ф. По кропивного. – Вид. 2-ге, перероб. Та доп./ М. Г. Грещак, В. М. Колот, та ін. – К.: КНЕУ, 2001 – 528 с.

14.  Гриньова В. М. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер./ Гриньова В. М., Коюда В. О – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

15.  Дерій В. Проблеми обліку витрат і доходів підприємства та перспективи їх вирішення в Україні//Бух. облік і аудит. – 2008.-№4.-с.7-11.

16.  Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999р №996 – XIV.

17.  Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про підприємництво” від 22 лютого 2000р.

18.  Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р.

19.  Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 р.

20.  Закон України “Про підприємництво” від 7 лютого 1992р.

21.  Зінченко О. Показники і критерії якості прибутку підприємства та етапи його використання//Акт. Пробл. ЕК-ки. – 2009.-№7. – с.106-111.

22.  Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник.- 2- ге вид., перероб. і доп./ Коваленко Л. О., Ремньова Л. М — К.: Знання, 2005-485 с.

23.  Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент: Навч. Посібник.- 3-тє вид., випр. і доп./ Коваленко Л. О., Ремньова Л. М – К.: Знання, 2008. – 483 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

24.  Короткевич О. Рентабельність господарської діяльності підприємств: структура, рівень, динаміка.//Еко-ка і прогнозування. – 2008.-№3 – с.61-69.

25.  Кривицька О. Планування прибутку підприємства при визначені стратегії його розвитку//Фінанси України. – 2005.- №3. – с.138-136.

26.  Кулішов В. В. Економіка підприємства: теорія і практика: Навчальний посібник. – 2-ге видання, перероблене і доповнене./ Володимир Васильович Кулішов. – Львів: «Магнолія плюс», 2006. – 208 с.

27.  Кулішов В. В. Основи економічних знань. Підручник для студентів вищих закладів освіти./Володимир Васильович Кулішов. – Львів: «Магнолія Плюс»; видавець СПД ФО «В. М. Піча» 2005. – 516 с.

28.  Кучерова С. О. Сутність прибутку та методика визначення фінансового результату діяльності підприємств.// Економіка АПК. – 2005.-№5. – с. 78-85.

29.  Лазаришина В. Аналіз фінансових результатів.//Все про бух. облік. – 2008.-№20. –с.14-16.

30.  Наказ Міністерства фінансів України “Затвердження методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки” від 14 лютого 2006 р. №170.

31.  Наказ Міністерства фінансів України “Питання складання фінансової звітності” від 24 лютого 2000р. №37.

32.  Олексюк О. Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній//ФінансиУкраїни. – 2006. — №12. – с,101-111.

33.  Партін Г. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб./ Партін Г. О., Загородній А. Г. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.

34.  Петрович Й. М. Економіка виробничого підприємства: Навч. посіб.: За ред. Й. М. Петровича. – 2-ге вид., пероб. і доп./Й. М. Петрович, І. О. Будіщева, І. Г. Устінова та ін.– К.: Т-во «Знання», КОО, 2001. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

35.  Петрович Й. М. Економіка підприємства: Підручник/ за загальною редакцією Й. М. Петровича/ Петрович Й. М., Кіт А. Ф., Кулішов В. В та ін.– Львів: «Магнолія плюс», видавець В. П. Піча. – 2004. – 680 с.

36.  Петруха С. Фінансово господарські показники роботи харчової промисловості України: аналіз фінансових результатів//Економіст. – 2006. — №11. – с.44-50.

37.  Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник/ А. М. Поддєрьогін, М. Д. Буряк та ін.; Кер. Кол. Авт. І наук. Ред.. проф.. А. М. Поддєрьогін. – 6-те вид., перероб. Та допов. – К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

38.  Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: Підручник/ Сергій Федорович Покропивний.–Вид. 2-ге, перероб. та доп.–К.: КНЕУ.–2001.-528 с.

39.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87

40.  Поляков К. Ф. Економіка підприємств: Підручник/ Поляков Костянтин Федорович. – К.: Епіцентр. – 2001.-301с.

41.  Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000р №419 “Про складання фінансової звітності”.

42.  Пурило А. Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства.//Ф. У. – 2008.-№10.- с.106-115.

43.  Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е узд., перераб. и доп./ Савицька Галина Васильєва. – Минск: ООО «Новое издание», 2000. – 688 с.

44.  Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб./Савицька Галина Васильєва. – К.: Знання, 2004. – 654 с.

45.  Сизоненко В. О. Сучасне підприємництво: Навч. посіб./Сизоненко Володимир Олександрович. – К.: Знання-Прес, 2008. – 440 с.

46.  Слав`юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. Вид. 2-ге, допов. і переробл./ Слав`юк Руслан Анатольевич. — Луцьк: Ред. – вид. відд. «Вежа» Волин. Держ. Ун-ту ім.. Лесі Українки, 2001. – 456 с.

47.  Факторний аналіз рентабельності продукції.//Вісник КЕІ КНЕУ.– 2006.-№6.-С.57-58.

48.  Філімоненко О. С. Фінанси підприємств: Навчальний посібник./ Філімоненко Олександр Сергійович.- К.: Кондор, 2005.- 400 с.

49.  Фінансовий аналіз.// В кн..: Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання. – К.: Знання, 2008. – с.341-577.

50.  Хмельницька Н. Види витрат та їх вплив на формування прибутку.//Фин. рынки и ценные бумаги. – 2008.-№5.-с. 16-18.

51.  Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 2-е вид./Шваб Лариса Іванівна. – К.: Каравела, 2005. – 568 с.

52.  Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник./Шелудько Віктор Миколайович. – К.: Знання, 2006. – 439 с. (Вища освіта ХХІ століття).

53.  Шеремет О. О. Фінансовий аналіз: Навч. посіб./ Олег Олександрович.-Київ “Кондор”,2005.-100-108 с.

54.  Ширягіна О. Методика аналізу фінансових результатів підприємства.// Форм-ня ринк. відн. в Укр. – 2005.- №5. – с.60-65.

55.  Ширягіна О. Удосконалення методики прогнозування прибутку підприємств.// Форм-ня ринк. відн. в Укр. – 2006.- №6. – с.12-16.

56.  www. ebk. ua – електронна бібліотека Князева

57.  www. nbuv. gov. ua – національна бібліотека України імені В. І. Вернадського

58.  www. smida. gov. ua – система розкриття інформації на фондовому ринку

59.  www. wikipedia. org. ua – Вікіпедія – вільна енциклопедія

60.  www. zakon. nau. ua – нормативно-правові документи

ДОДАТКИ

Звіт про фінансові результати за 2006 р. ВАТ «Кролевецький хлібзавод»

І. Фінансові результати

Стаття

Код

Рядка

За звітний період

За поперед-ній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5942

4333

Податок на додану вартість

015

990

722

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4952

3611

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

3809

2542

Валовий:

прибуток

050

1143

1069

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

23

12

Адміністративні витрати

070

501

357

Витрати на збут

080

643

449

Інші операційні витрати

090

22

35

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

0

240

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

0

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

0

240

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

60

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

0

180

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

0

180

збиток

225

0

0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код

Рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3100

2006

Витрати на оплату праці

240

1178

805

Відрахування на соціальні заходи

250

433

307

Амортизація

260

43

29

Інші операційні витрати

270

151

167

Разом

280

4905

3314

Баланс на 31.12.2006

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

Залишкова вартість

010

892

892

 

Первісна вартість

011

892

892

 

Накопичена амортизація

012

0

0

 

Незавершене будівництво

020

49

6

 

Основні засоби:

 

Залишкова вартість

030

340

376

 

Первісна вартість

031

1027

1106

 

Знос

032

687

730

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

 

Інші фінансові інвестиції

045

2

2

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

 

Відстрочені податкові активи

060

0

36

 

Інші необоротні активи

070

0

0

 

Усього за розділом I

080

1283

1312

 

II. Оборотні активи

 

Запаси:

 

Виробничі запаси

100

104

100

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

 

Незавершене виробництво

120

0

0

 

Готова продукція

130

0

0

 

Товари

140

0

0

 

Векселі одержані

150

0

0

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

Чиста реалізаційна вартість

160

144

175

 

Первісна вартість

161

179

210

 

Резерв сумнівних боргів

162

35

35

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

З бюджетом

170

0

0

 

За виданими авансами

180

0

0

 

З нарахованих доходів

190

0

0

 

Із внутрішніх розрахунків

200

0

0

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

 

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

В національній валюті

230

30

17

 

В іноземній валюті

240

0

0

 

Інші оборотні активи

250

0

0

 

Усього за розділом II

260

278

300

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

 

Баланс

280

1561

1612

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

90

90

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

905

902

Резервний капітал

340

23

23

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

45

45

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

1063

1060

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

238

204

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

238

204

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

192

219

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

24

41

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

17

29

з оплати праці

580

25

58

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

2

1

Усього за розділом IV

620

260

348

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1561

1612

Звіт про фінансові результати за 2007 р. ВАТ «Кролевецький хлібзавод»

І. Фінансові результати

Стаття

Код

Рядка

За звітний період

За поперед-ній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

6930

5942

Податок на додану вартість

015

1155

990

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

5775

4952

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

4737

3809

Валовий:

прибуток

050

1038

1143

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

271

23

Адміністративні витрати

070

572

501

Витрати на збут

080

722

643

Інші операційні витрати

090

15

22

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

0

0

збиток

105

0

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

0

Фінансові витрати

140

0

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

0

0

збиток

175

0

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

0

0

збиток

195

0

0

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

0

0

збиток

225

0

0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код

Рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3937

3

Витрати на оплату праці

240

1296

3100

Відрахування на соціальні заходи

250

476

1178

Амортизація

260

45

433

Інші операційні витрати

270

194

43

Разом

280

5948

151

4905

Баланс на 31.12.2007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

Залишкова вартість

010

892

892

 

Первісна вартість

011

892

892

 

Накопичена амортизація

012

0

0

 

Незавершене будівництво

020

6

6

 

Основні засоби:

 

Залишкова вартість

030

376

355

 

Первісна вартість

031

1106

1116

 

Знос

032

730

761

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

 

Інші фінансові інвестиції

045

2

2

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

 

Відстрочені податкові активи

060

36

11

 

Інші необоротні активи

070

0

0

 

Усього за розділом I

080

1312

1266

 

II. Оборотні активи

 

Запаси:

 

Виробничі запаси

100

100

517

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

 

Незавершене виробництво

120

0

0

 

Готова продукція

130

0

0

 

Товари

140

0

0

 

Векселі одержані

150

0

0

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

Чиста реалізаційна вартість

160

175

182

 

Первісна вартість

161

210

182

 

Резерв сумнівних боргів

162

35

0

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

З бюджетом

170

0

0

 

За виданими авансами

180

0

0

 

З нарахованих доходів

190

0

0

 

Із внутрішніх розрахунків

200

0

0

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

0

 

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

В національній валюті

230

17

55

 

В іноземній валюті

240

0

0

 

Інші оборотні активи

250

0

0

 

Усього за розділом II

260

300

754

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

 

Баланс

280

1612

2020

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

90

90

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

902

900

Резервний капітал

340

23

7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

45

45

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

1060

1042

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

204

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

204

0

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

219

805

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

41

78

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

29

32

з оплати праці

580

58

61

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

1

2

Усього за розділом IV

620

348

978

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

1612

2020

Звіт про фінансові результати за 2008 р. ВАТ «Кролевецький хлібзавод»

І. Фінансові результати

Стаття

Код

Рядка

За звітний період

За попередній

Період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

10677

6930

Податок на додану вартість

015

1680

1155

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

8997

5775

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

7085

4737

Валовий:

прибуток

050

1912

1038

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

143

271

Адміністративні витрати

070

658

572

Витрати на збут

080

1386

722

Інші операційні витрати

090

190

15

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

0

0

збиток

105

179

0

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

2

0

Фінансові витрати

140

16

0

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

0

0

збиток

175

193

0

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

0

0

збиток

195

193

0

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

0

0

збиток

225

193

0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код

Рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

5119

3937

Витрати на оплату праці

240

1715

1296

Відрахування на соціальні заходи

250

621

476

Амортизація

260

96

45

Інші операційні витрати

270

1285

194

Разом

280

8836

5948

Баланс на 31.12.2008

Актив

Код

рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

Залишкова вартість

010

892

892

 

Первісна вартість

011

892

892

 

Накопичена амортизація

012

0

0

 

Незавершене будівництво

020

6

44

 

Основні засоби:

 

Залишкова вартість

030

355

675

 

Первісна вартість

031

1116

1532

 

Знос

032

761

875

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

 

Інші фінансові інвестиції

045

2

2

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

 

Відстрочені податкові активи

060

11

61

 

Інші необоротні активи

070

0

0

 

Усього за розділом I

080

1266

1674

 

II. Оборотні активи

 

Запаси:

 

Виробничі запаси

100

517

1645

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

 

Незавершене виробництво

120

0

0

 

Готова продукція

130

0

0

 

Товари

140

0

0

 

Векселі одержані

150

0

0

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

Чиста реалізаційна вартість

160

182

753

 

Первісна вартість

161

182

753

 

Резерв сумнівних боргів

162

0

0

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

З бюджетом

170

0

127

 

За виданими авансами

180

0

0

 

З нарахованих доходів

190

0

0

 

Із внутрішніх розрахунків

200

0

0

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

0

168

 

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

В національній валюті

230

55

53

 

В іноземній валюті

240

0

0

 

Інші оборотні активи

250

0

0

 

Усього за розділом II

260

754

2746

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

 

Баланс

280

2020

4420

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

90

90

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

900

898

Резервний капітал

340

7

7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

45

-148

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

1042

847

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

114

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

805

3113

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

78

156

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

32

67

з оплати праці

580

61

67

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

2

56

Усього за розділом IV

620

978

3573

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

2020

4420

Звіт про фінансові результати за 2009 р. ВАТ «Кролевецький хлібзавод»

І. Фінансові результати

Стаття

Код

Рядка

За звітний період

За попередній

Період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

13959

10677

Податок на додану вартість

015

1949

1680

Акцизний збір

020

0

0

025

0

0

Інші вирахування з доходу

030

0

0

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

12010

8997

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

8943

7085

Валовий:

прибуток

050

3067

1912

збиток

055

0

0

Інші операційні доходи

060

81

143

Адміністративні витрати

070

778

658

Витрати на збут

080

2128

1386

Інші операційні витрати

090

247

190

Фінансові результати від операційної діяльності:

прибуток

100

0

0

збиток

105

3

179

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

0

2

Фінансові витрати

140

13

16

Втрати від участі в капіталі

150

0

0

Інші витрати

160

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

0

0

збиток

175

16

193

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

0

0

збиток

195

16

193

Надзвичайні:

доходи

200

0

0

витрати

205

0

0

Податки з надзвичайного прибутку

210

0

0

Чистий:

прибуток

220

0

0

збиток

225

16

193

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код

Рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

5026

5119

Витрати на оплату праці

240

2121

1715

Відрахування на соціальні заходи

250

775

621

Амортизація

260

148

96

Інші операційні витрати

270

2282

1285

Разом

280

10352

8836

Баланс на 31.12.2009

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

 

1

2

3

4

 

I. Необоротні активи

 

Нематеріальні активи:

 

Залишкова вартість

010

892

892

 

Первісна вартість

011

892

892

 

Накопичена амортизація

012

0

0

 

Незавершене будівництво

020

44

31

 

Основні засоби:

 

Залишкова вартість

030

675

564

 

Первісна вартість

031

1532

1569

 

Знос

032

875

1005

 

Довгострокові фінансові інвестиції:

 

Які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

 

Інші фінансові інвестиції

045

2

2

 

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

 

Відстрочені податкові активи

060

61

129

 

Інші необоротні активи

070

0

0

 

Усього за розділом I

080

1674

1618

 

II. Оборотні активи

 

Запаси:

 

Виробничі запаси

100

1645

219

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

 

Незавершене виробництво

120

0

0

 

Готова продукція

130

0

0

 

Товари

140

0

2321

 

Векселі одержані

150

0

0

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

Чиста реалізаційна вартість

160

753

504

 

Первісна вартість

161

753

504

 

Резерв сумнівних боргів

162

0

0

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

З бюджетом

170

127

11

 

За виданими авансами

180

0

0

 

З нарахованих доходів

190

0

0

 

Із внутрішніх розрахунків

200

0

0

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

168

0

 

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

В національній валюті

230

53

71

 

В іноземній валюті

240

0

40

 

Інші оборотні активи

250

0

0

 

Усього за розділом II

260

2746

3166

 

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

 

Баланс

280

4420

4784

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

90

90

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

898

897

Резервний капітал

340

7

7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-148

-164

Неоплачений капітал

360

0

0

Вилучений капітал

370

0

0

Усього за розділом I

380

847

830

II. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

IV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

114

62

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3113

3564

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

156

0

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

67

43

з оплати праці

580

67

82

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

56

203

Усього за розділом IV

620

3573

3954

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

4420

4784

Таблиця 2.1 Техніко-економічна характеристика ВАТ «Кролевецький

Показники

Од.

Виміру

2005

2006

2007

2008

2009

Натур. од

Натур. од

% до попер.

року

Натур. од

% до попер.

року

Натур. од

% до попер.

року

Натур. од

% до попер.

року

1

Виручка від

Реалізації продукції

Тис. грн

3611

4952

37,14

5775

16,62

8997

55,79

12010

33,49

2

Собівартість

Тис. грн

2542

3809

49,84

4737

24,36

7085

49,57

8943

26,22

3

Середньорічна вартість

Основного капіталу

Тис. грн

335,5

358

6,71

365,5

2,09

515

40,9

619,5

20,29

4

Середньорічна вартість

Оборотних коштів

Тис. грн

205

289

40,98

527

82,35

1750

232,07

2956

68,91

5

Середньоблікова чисельність

персоналу

Чол

120

132

10

132

0

136

3,03

140

2,94

6

Прибуток від реалізації

Тис. грн

1069

1143

6,92

1038

-9,19

1912

84,2

3067

60,41

7

Рентабельність продукції

%

42

30

-28,57

21,9

-27

27

23,28

34,3

27,04

8

Продуктивність праці

30,09

37,52

24,67

43,75

16,62

66,15

51,21

85,79

29,67

9

Витрати на 1 грн тов. прод-ї

Тис грн

0,7

0,8

14,28

0,82

2,5

0,79

-3,66

0,74

-6,33

10

Фондовіддача

Тис грн

10,76

13,83

28,53

15,8

14,24

17,47

10,57

19,39

11

11

Фондомісткість

Тис грн

0,09

0,07

-22,22

0,06

-14,28

0,06

0

0,05

-16,66

12

Фондоозброєність

2,7

2,71

-3

2,77

2,09

3,79

36,76

4,43

16,85

Таблиця 2.2 Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.

Показники

Од.

Виміру

2006

2007

Відхилення у %

До попер. року

2008

Відхилення у %

До попер. року

2009

Відхилення у %

До попер. року

Нат. од

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Чистий доход

Тис. грн

4952

5775

+823

16,62

8997

+3222

55,79

12010

+3013

34,49

Собівартість

Тис. грн

3809

4737

+928

24,36

7085

+2348

49,57

8943

+1858

26,22

Прибуток від

Реалізації продукції

Тис. грн

1143

1038

-105

-9,19

1912

+874

84,2

3067

+1155

60,41

Таблиця 2.3 Аналіз рентабельності продаж ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.

Показники

Од.

Виміру

2006

2007

Відхилення у %

До попер. року

2008

Відхилення у %

До попер. року

2009

Відхилення у %

До попер. року

Нат. од

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Прибуток від

Реалізації продукції

Тис. грн

1143

1038

-105

-9,19

1912

+874

84,2

3067

+1155

60,41

Виручка від реалізації з вирахуванням податків

Тис. грн

4952

5775

+823

16,62

8997

+3222

55,79

12010

+3013

34,49

Рентабельність продаж

%

23,1

18

-5,1

-22,08

21,3

+3,3

18,33

25,5

+4,2

19,71

Таблиця 2.4

Аналіз рентабельності продукції ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.

Показники

Од.

Виміру

2006

2007

Відхилення у %

До попер. року

2008

Відхилення у %

До попер. року

2009

Відхилення у %

До попер. року

Нат. од

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Прибуток від реалізації

Тис. грн

1143

1038

-105

-9,19

1912

+874

84,2

3067

+1155

60,41

Собівартість

Тис. грн

2542

3809

-1267

24,36

4737

-928

49,57

8943

-4206

26,22

Рентабельність продукції

%

30

21,9

-8,1

-27

27

+5,1

23,28

34,3

+7,3

27,04

Таблиця 2.5

Аніліз рентабельності сукупних активів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.

Показники

Од.

Виміру

2006

2007

Відхилення у %

До попер. року

2008

Відхилення у %

До попер. року

2009

Відхилення у %

До попер. року

Нат. од

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Чистий прибуток

Тис. грн

0

0

0

0

-193

-193

0

-16

+177

-91,71

Середня сума активів балансу підприємства

Тис. грн

1586,5

1816

+229,5

14,47

3220

+1404

77,31

4602

+1382

42,92

Рентабельність сукупних активів

%

0

0

0

0

-6

-6

0

-0,35

5,65

-94,17

Таблиця 2.6 Аналіз структури доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.

Показники

2006

2007

Абсолют

Зростання

Коефіц

Зростання

2008

Абсолют

Зростання

Коефіц

Зростання

2009

Абсолют

Зростання

Коефіц

Зростання

Сума

Пит.

Вага%

Сума

Пит.

Вага%

Сума

Пит.

Вага%

Сума

Пит.

Вага%

Чистий дохід

4952

99,5

5775

95,5

+823

1,17

8997

98,4

+3222

1,56

12010

99,3

+3013

1,33

Операційні

Доходи

23

0,5

271

4,5

+248

11,78

143

1,6

-128

0,53

81

0,7

-62

0,57

Дохід від участі в капіталі

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші фінансові

Доходи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші доходи від звичайної

Діяльності

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Надзвичайні доходи

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Размещено на Allbest. ru

Таблиця 2.7 Формування доходів ВАТ «Кролевецький хлібзавод» за 2006-2009 рр.

Показники

Од.

Виміру

2006

2007

Відхилення у %

До попер. року

2008

Відхилення у %

До попер. року

2009

Відхилення у %

До попер. року

Нат. од

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Нат. од

Абсолютне

Відносне

Валовий прибуток

Тис. грн

1143

1038

-105

-9,19

1912

+874

84,2

3067

+1155

60,41

Інші операційні доходи

Тис. грн

23

271

+248

1078,3

143

-128

-47,23

81

-62

-43,36

Адміністративні витрати

Тис. грн

501

572

+71

14,17

658

+86

15,03

778

+120

18,24

Витрати на збут

Тис. грн

643

722

+79

12,29

1386

+664

91,97

2126

+740

53,39

Інші операційні витрати

Тис. грн

22

15

-7

-31,82

190

+175

1166,7

247

+57

30

Прибуток (збиток) від операційної діяльності

Тис. грн

0

0

0

0

-179

-179

0

-3

+176

-98,32

Доход від участі в капіталі

Тис. грн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші фінансові доходи

Тис. грн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші доходи

Тис. грн

0

0

0

0

2

+2

0

0

-2

-100

Фінансові витрати

Тис. грн

0

0

0

0

16

+16

0

13

-3

-18,75

Втрати від участі в капіталі

Тис. грн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші витрати

Тис. грн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прибуток (збиток)від звичайної діяльності до оподаткування

Тис. грн

0

0

0

0

-193

-193

0

-16

+177

-91,71

Податок на прибуток

Тис. грн

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Прибуток (збиток)від звичайної діяльності

Тис. грн

0

0

0

0

-193

-193

0

-16

+177

-91,71

Чистий прибуток (збиток)

Тис. грн

0

0

0

0

-193

-193

0

-16

+177

-91,71

Размещено на Allbest. ru

Наши цены

Анестезия
Гигиена
Детская стоматология
Лечение кариеса
Лечение пульпитов и периодонтитов
Несъемное протезирование
Общие услуги
Ортопедия
Отбеливание
Терапия

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *